Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên

Bộ Tài chính đã có công văn gửi bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi chế độ tiền lương mới ban hành và có hiệu lực.

Mới đây, bộ Tài chính đã có công văn 8982/BTC-HCSN trả lời công văn số 2528/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10/7/2020 của bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Bộ Tài chính cho biết, điều 76 luật Giáo dục số 43/2019/QH14 quy định, nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù theo nghề theo quy định của Chính phủ.

Nội dung này phù hợp với quy định tại Điểm 3.1.d Mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó quy định “Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức)”, tức là bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo (phụ cấp thâm niên nhà giáo).

Như vậy, về nguyên tắc, từ thời điểm 1/7 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 và các văn bản có liên quan bị bãi bỏ; không còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

“Tại thời điểm hiện tại, Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW”, công văn của bộ Tài chính nêu.

Bộ Tài chính đề nghị bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho lùi thời gian thực hiện Điều 76 Luật Giáo dục 2019 cho đến khi chế độ tiền lương mới ban hành và có hiệu lực.

Theo đó tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ- CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn.

Hoàng Mai

https://www.nguoiduatin.vn/bo-tai-chinh-de-nghi-tiep-tuc-chi-tra-phu-cap-tham-nien-cho-giao-vien-a485960.html

Back to top button