Hà Nội: Ưu tiên gọi công chức, viên chức nhập ngũ năm 2020

Để nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, UBND TP. Hà Nội yêu cầu chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên chức để phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Mới đây, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 18/CT Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Tin nhanh - Hà Nội: Ưu tiên gọi công chức, viên chức nhập ngũ năm 2020
Ưu tiên gọi công chức, viên chức nhập ngũ năm 2020. (Ảnh minh họa: VOV)

Theo nội dung chỉ thị, năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục thực hiện theo luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Để hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020 theo Quyết định số 72/QĐ-TTg, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu, rộng về luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; các Sở, ban, ngành Thành phố phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên để Nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ hiểu rõ và chấp hành nghiêm luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời cổ vũ, động viên phong trào tuyển quân trên địa bàn Thành phố ngày càng tốt hơn.

Tăng cường quản lý Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Có biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện qui trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Thực hiện nghiêm túc công tác bình cử, đề cử ở cấp thôn, công tác sơ tuyển, xét duyệt ở cấp xã bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, điều động công dân đi khám sức khỏe không quá 3 người trên 1 chỉ tiêu giao quân; tuyển người nào chắc người đó; nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, phấn đấu không có công dân đã nhập ngũ do không đủ tiêu chuẩn bị đơn vị nhận quân loại trả phải bù đổi.

Đặc biệt, chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên chức để góp phần thực hiện công bằng xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Kiểm tra, giám định lại sức khỏe công dân bị đơn vị nhận quân loại trả do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe (nếu có) để làm rõ trách nhiệm, địa phương nào có công dân bị loại trả phải bù đổi. Tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng; tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên hội đồng.

Sớm giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho cơ sở (ngay sau khi có chỉ tiêu của Thành phố giao) kết hợp quy hoạch tạo nguồn động viên quân nhân dự bị. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị quân đội trong việc giúp đỡ gia đình quân nhân tại ngũ gặp khó khăn; động viên chiến sỹ đang tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức đón tiếp tận tình, chu đáo quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; đăng ký, quản lý vào ngạch dự bị; tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhanh chóng ổn định đời sống cho quân nhân xuất ngũ.

Các Sở, ban, ngành của Thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao. Công an Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm cung cấp về nhân hộ khẩu, về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức công dân và an ninh, an toàn.

Sở Y tế chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn sức khỏe; Sở Giáo dục – Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ.

Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu Nhà nước giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 ở cả 3 cấp (Thành phố, huyện, xã), Ủy ban nhân dân các cấp xác định hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng để xem xét, phân loại, công nhận đơn vị văn hóa ở khu dân cư.

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; bảo đảm tính nghiêm minh của Pháp luật.

Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức hiệp đồng và giải quyết các vấn đề cụ thể về tuyển chọn và giao, nhận công dân nhập ngũ với các đơn vị nhận quân thuộc thẩm quyền của Thành phố; tổng hợp kết quả trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Mai

Theo: nguoiduatin.vn

nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-uu-tien-goi-cong-chuc-vien-chuc-nhap-ngu-nam-2020-a457302.html

Back to top button