Huyện Yên Phong – điểm sáng trong phát triển kinh tế – xã hội

Năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Yên Phong đạt trên 19.300 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường đầu tư xây dựng, đặc biệt là hệ thống điện, đường, trường, trạm và các công trình di tích lịch sử văn hóa. Toàn huyện có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã đạt chuẩn đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới phục vụ tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Dân sinh - Huyện Yên Phong – điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Kết quả quan trọng trong năm bản lề

Năm 2018 là năm thứ ba và là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện giai đoạn 2015-2020, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành tích cực của UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và được sự đồng tình của nhân dân trong huyện nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2018 đều được hoàn thành xuất sắc. Chẳng hạn, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Phụ, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện là 10/13 xã; Đẩy mạnh xử lý tình trạng lấn, chiếm đất đai, đê điều, các công trình thủy lợi, hành lang ATGT, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ tập trung trên địa bàn huyện; Làm tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; chỉ đạo có hiệu quả việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công;

Dân sinh - Huyện Yên Phong – điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội (Hình 2).

Mô hình chuyên canh lúa nếp cái hoa vàng ở xã Yên Phụ

Quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính, thực hiện tổ chức bộ máy tinh gọn, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện đi vào ổn định, nề nếp. Công tác thực hiện kiểm tra công vụ năm 2018 đã đạt những kết quả tích cực, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện duy trì giờ giấc, tác phong làm việc đảm bảo nghiêm túc, nề nếp.

Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm GRDP địa phương ước đạt 5.943,451 tỷ đồng (giá hiện hành); tăng 12,4 % so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 11,1 %; giảm 0,6 % so với năm 2017; khu vực CN-XD chiếm tỷ trọng 59,3 %; tăng 0,6 % so với năm 2017; khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 29,6 %; tương đương so với năm 2017; Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 1.347.715 triệu đồng, đạt 184 % DT năm huyện xây dựng và đạt 199 % dự toán tỉnh giao; tổng thu thuế ước đạt 830 tỷ đồng, đạt 236,4 % KH năm. Thu nhập bình quân ước đạt 57,72 triệu đồng/người/năm (giá hiện hành); tăng 5,76 triệu đồng (11,1 %) so với năm 2017.

Năm qua, Yên Phong cũng đã tập trung triển khai thực hiện 33 dự án với diện tích phải thu hồi là 127,5 ha đất; đã bồi thường, giải phóng mặt bằng xong 56,0646 ha (đạt 44 %). Một số công trình trọng điểm được tập trung triển khai quyết liệt như: Hội trường trung tâm huyện khu đô thị mới (đang tiến hành san lấp mặt bằng), Khu nhà làm việc liên cơ quan huyện; trụ sở UBND các xã Văn Môn, Đông Tiến theo hình thức BT; các dự án xây dựng hạ tầng nông thôn mới tại các xã.

Huyện Yên Phong cũng đã tập trung chỉ đạo tích cực Nghị quyết 83-NQ/HU, KH số 205, 206/KH-UBND huyện về việc giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ tập trung năm 2018 trên địa bàn huyện. Đã cơ bản ngăn chặn được tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai sai quy định, với tổng số vi phạm là 3.096 trường hợp.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt; công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác quản lý lễ hội được tăng cường; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội được triển khai sâu rộng tới quần chúng nhân dân. Trong đó, công tác giáo dục đào tạo là điểm sáng, có 48/49 trường đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng giáo dục đại trà được nâng cao.

Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Sự chỉ đạo điều hành của Chủ tịch UBND, các PCT UBND huyện cùng các phòng, ban chuyên môn với quyết tâm cao đã luôn bám sát tình hình cụ thể của địa phương, để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hoá sự lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được củng cố tăng cường.

Quyết tâm hoàn thành các ưu tiên trọng tâm

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT – XH 5 năm 2016 – 2020 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp năm 2020. Theo Chủ tịch UBND huyện Yên Phong Nguyễn Anh Tuấn, để duy trì ổn định đà phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong năm 2019, huyện Yên Phong đang tập trung tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; chủ động trong quá trình hội nhập kinh tế; củng cố, tăng cường quốc phòng – quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tập trung cao vào giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm đất công, quản lý tốt vấn đề tài nguyên môi trường, rác thải làng nghề, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện Yên Phong cũng cho rằng, để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, nhiệm vụ tiên quyết là phải tổ chức xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh năm 2019; Tiếp tục thực hiện Đề án đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của bộ máy chính quyền các cấp huyện Yên Phong; Thực hiện tốt việc kiểm tra công vụ, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến trong thực thi công vụ; Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ huyện, xã theo kế hoạch.

Từ đó, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được Lãnh đạo và nhân dân huyện Yên Phong xác định và triển khai toàn diện ngay đầu năm 2019.

Về sản xuất nông nghiệp, Yên Phong đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; tăng cường việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Hưởng ứng phòng trào “làm sạch đồng ruộng” do tỉnh phát động. Phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm và cá giống mới; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm nông nghiệp sạch của nông dân trong huyện. Tiếp tục thực hiện các dự án kiên cố hóa kênh mương; thực hiện tốt kế hoạch tu bổ đê, kè, cống và công tác PCLB, úng năm 2019

Với thế mạnh về phát triển KCN, sở hữu KCN Yên Phong hiện đại và đồng bộ hàng đầu Việt Nam, Huyện lên kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh sản xuất CN-TTCN cả trong các khu, cụm công nghiệp và làng nghề. Tập trung làm tốt công tác GPMB, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; thu hút các nhà đầu tư; phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị; khuyến khích việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, công trình hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa; tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống.

Dân sinh - Huyện Yên Phong – điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội (Hình 3).

Về xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý tài nguyên môi trường, Huyện đã có kế hoạch phối hợp tốt với các Chủ đầu tư làm tốt công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường xuống cấp nặng, hoàn thành các dự án đường giao thông đã triển khai.

Một trong các ưu tiên trọng tâm khác được các cấp Lãnh đạo huyên Yên Phong chú trọng là giáo dục – đào tạo và an ninh xã hội. Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện và Đề án đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trong công tác tăng cường cơ sở vật chất trường học; Thực hiện tốt việc dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và các lớp trung cấp nghề theo kế hoạch. Làm tốt công tác đào tạo nâng cao chất lượng người lao động, tuyển dụng lao động cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; Thực hiện tốt các chính sách xã hội và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội ở cơ sở.

Thu Hà

Theo: nguoiduatin.vn

Back to top button