Lào Cai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu HLG nhiệm kỳ 2019-2024

Trong ngày 9-10/1, Hội Luật gia Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, bầu ra Ban chấp hành cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia (HLG) tỉnh Lào Cai lần thứ IV được tổ chức chiều 9 và sáng 10/1, nhằm đánh giá về những mặt đã và chưa làm được trong các hoạt động trong nhiệm kỳ (2014-2019), bầu Ban chấp hành (BCH) khoá  IV cũng như đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới (2019-2024).

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Triệu Viết Hanh, Chủ tịch HLG tỉnh Lào Cai khoá III (nhiệm kỳ 2014-2019) nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ III HLG tỉnh Lào Cai có nhiều nhiệm vụ quan trọng được triển khai và tổ chức. Trong đó, việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HLG theo Kết luận số 19 ngày 23/5/2012 của Ban bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 56 ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị. Thực hiện đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến giáo dục và trợ giúp pháp lý” theo Quyết định số 705 ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ…

Khái quát trong nhiệm kỳ qua, với sự sát sao trong chỉ đạo, cố gắng của các cấp Hội và hội viên, HLG tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, thể hiện đúng vai trò chức năng của tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp đặc thù. Góp phần tuyên truyền đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Với sự nỗ lực của Ban chấp hành (BCH), Thường trực HLG tỉnh Lào Cai đã bám sát đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương của Hội và của tỉnh. Góp phần bảo vệ công bằng lẽ phải quyền và lợi ích hợp pháp vì sự tiến bộ xã hội”.

Góc nhìn luật gia - Lào Cai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu HLG nhiệm kỳ 2019-2024
Đại hội Đại biểu HLG tỉnh Lào Cai khoá VI, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức sáng nay 10/1.

Theo báo cáo, HLG tỉnh Lào Cai đã thực hiện thành công các mục tiêu được ghi trong Nghị quyết Đại hội khóa III, từng bước đổi mới, phát triển tổ chức Hội cả về tổ chức và hoạt động, quan tâm tới chất lượng hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các mặt công tác Hội ngày càng phát triển và nâng cao hiệu quả chất lượng.

Trong đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục phát luật được HLG tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức gần 38.000 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp với 3,2 triệu người tham gia. Ngoài ra, các hình thức tuyên truyền gián tiếp qua phương tiện truyền thông đại chúng được chú trọng với hơn 400 bản tin pháp luật trên sóng phát thanh-truyền hình…

Công tác tư vấn trợ giúp pháp lý, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn cho người dân được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ 5 năm đã có hơn 3.000 vụ việc, trong đó thực hiện tư vấn cho hơn 2.500 vụ việc. Ngoài ra, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp… đều đạt được những kết quả nhất định.

HLG tỉnh Lào Cai cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như: Đa phần các lãnh đạo của Hội còn đương chức do đó thời gian dành cho công tác Hội còn hạn chế; Phong trào ở một số huyện hội chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao; Những báo cáo chưa thường xuyên, kịp thời…

T nhiệm kỳ khoá IV, HLG tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia tuyên truyền, phổ biến, đưa pháp luật vào đời sống xã hội…

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện phương hướng theo thông báo Kết luận số 50 TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban bí thư khoá XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác HLG; Chỉ thị 37 ngày 5/10/2010 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với HLG trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HLG Việt Nam đồng tình cũng như đánh giá cao những kết quả mà HLG Lào Cai đã đạt được cũng như phương hướng nhiệm vụ đề ra.

GS.TS Lê Minh Tâm cho rằng: “Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lào Cai lần thứ IV khai mạc vào thời điểm cả nước đang vui mừng, phấn khởi bước vào năm 2019 với những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội đạt được trong năm 2018.

Góc nhìn luật gia - Lào Cai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu HLG nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 2).
GS.TS Lê Minh Tâm – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HLG Việt Nam đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Trong 5 năm qua, HLG tỉnh Lào Cai đã có bước phát triển quan trọng; đã đoàn kết, tập hợp được đông đảo đội ngũ luật gia trong tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định vị trí, vai trò của Hội, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Công tác tổ chức hội và hội viên tiếp tục được củng cố, phát triển, trong nhiệm kỳ đã thành lập thêm được tổ chức Hội, trong đó có và đã kết nạp thêm được hội viên.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hoạt động phong phú đóng góp được nhiều ý kiến có giá trị vào các văn bản của Trung ương và địa phương….”.

Bên cạnh đó, GS.TS Lê Minh Tâm cũng chỉ ra một số tồn tại và góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới: “HLG Lào Cai cần tiếp tục quán triệt và nâng cao hơn nữa nhận thức về tính chất, đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ và yêu cầu công tác của Hội trong tình hình mới theo quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ được thể hiện rõ trong Chỉ thị số 56/CT-TW của Bộ Chính trị.

Kết luận số 19/KL-TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, chăm lo, bảo vệ lợi ích của hội viên. Đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Hội, mở rộng và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thể hiện trong Điều lệ Hội và được xác định rõ trong Kết luận số 19/KL-TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Gắn công tác Hội với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND, với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi các cấp Hội luật gia trong tỉnh phát triển.

Phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của Hội với vị thế là một tổ chức chính trị – xã hội- nghề nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể của thành phố tham gia tốt công tác tư vấn, phản biện và tham gia giám sát việc thực thi pháp luật; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước những vấn đề xây dựng và thực thi pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Sau cùng, GS.TS Lê Minh Tâm bày tỏ sự tin tưởng: “Với vị trí, vai trò và truyền thống của mình, HLG tỉnh Lào Cai đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của HLG Việt Nam và cho đất nước, chúng tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, HLG tỉnh nhà sẽ có bước phát triển mới toàn diện hơn, vững chắc hơn và sẽ có nhiều đóng góp lớn hơn nữa cho sự nghiệp của giới luật gia cả nước”.

Góc nhìn luật gia - Lào Cai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu HLG nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 3).
Các đại biểu nêu ý kiến đóng góp tại Đại hội.

Tại Đại hội còn nhiều ý kiến đóng góp của chi hội luật gia Viện kiểm sát, toà án, thanh tra tỉnh Lào Cai và của HLG các đơn vị về những tồn tại, phương hướng mục tiêu của HLG tỉnh trong thời kỳ và giai đoạn mới.

Trước đó, phiên họp chiều 9/1, Đại hội cũng đã bầu ra BCH khoá IV, nhiệm kỳ 2019-2024 với 27 đồng chí. Ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã được bầu làm Chủ tịch HLG tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2019-2024. Tại Đại hội, thay mặt HLG tỉnh Lào Cai, ông Lê Ngọc Quỳnh đánh giá cao những ý kiến cũng như bày tỏ sự tiếp thu những đóng góp xây dựng thẳng thắn của các đại biểu.

Góc nhìn luật gia - Lào Cai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu HLG nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 4).
Ông Lê Ngọc Quỳnh được bầu làm Chủ tịch HLG tỉnh Lào Cai khoá IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng thời, ông Lê Ngọc Quỳnh cũng khẳng định sự quyết tâm trong hoàn thành thắng lợi những phương hướng nhiệm vụ của Hội trong thời kỳ mới. 

Sau cùng, Đại hội tổ chức tuyên dương cho các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019. Trong đó HLG tỉnh Lào Cai một lần nữa vinh dự nhận cờ thi đua đơn vị tiên tiến do HLG Việt Nam trao tặng.

Góc nhìn luật gia - Lào Cai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu HLG nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 5).
GS.TS Lê Minh Tâm trao cờ thi đua cho HLG tỉnh Lào Cai.
Góc nhìn luật gia - Lào Cai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu HLG nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 6).
10 bằng khen tập thể, 11 cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của HLG Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai.
Góc nhìn luật gia - Lào Cai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu HLG nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 7).
Đại diện UBND tỉnh Lào Cai trao bằng khen.
Góc nhìn luật gia - Lào Cai tổ chức thành công Đại hội Đại biểu HLG nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 8).
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo: Nguoiduatin.vn

 

Back to top button