Quảng Nam phấn đấu nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính

 Ngày 19/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch 5442 về cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Theo đó ,tỉnh  Quảng Nam sẽ tập trung bám sát tiêu chí đánh giá công tác Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, văn bản hướng dẫn của bộ, ngành trung ương đối với từng lĩnh vực Cải cách hành chính, thực hiện nhất quán và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Phấn đấu năm 2021, chỉ số CCHC của tỉnh đạt kết quả từ 85% trở lên và nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

 Quảng Nam tập trung bám sát tiêu chí đánh giá công tác Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Tập trung cải thiện, nâng cao thứ hạng từng lĩnh vực của chỉ số CCHC năm 2021. Cụ thể, phấn đấu trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước ở lĩnh vực “chỉ đạo, điều hành CCHC” và “hiện đại hóa hành chính”; nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước ở lĩnh vực “xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh” và “cải cách thủ tục hành chính”.

Phấn đấu trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước ở lĩnh vực “cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” và “tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”; nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước ở lĩnh vực “tài chính công” và “xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Nguyễn Tuyên

theo kỉntedouong.vn

Back to top button