TP.HCM đánh giá giáo viên để chi thu nhập tăng thêm quý I/2021

TP.HCM đánh giá giáo viên để chi thu nhập tăng thêm quý I/2021

Để thực hiện đánh giá, phân loại quý I/2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, Sở GD&ĐT TP. HCM đã ban hành công văn số 711/SGDĐT-TCCB.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có công văn 711/SGDĐT-TCCB về thực hiện đánh giá, phân loại quý I năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ các quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý, Công văn này hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập quý I/2021.

Cụ thể, mục 1 công văn này nêu rõ, đối với các đơn vị trong quý I năm 2021 có học sinh, giáo viên nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, việc tính số ngày làm việc thực tế thực hiện theo quy định tại Mục 1 Công văn số 1897/UBND-VX ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Để thực hiện đúng tiến độ đánh giá, phân loại quý I năm 2021 theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và báo cáo kết quả việc đánh giá đánh giá, phân loại quý I năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý cho Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

Thứ nhất, công văn đề nghị đánh giá, phân loại hàng quý đối với người đứng đầu đơn vị, phải nêu rõ công tác lãnh đạo, quản lý điều hành đơn vị trong quý đó có bị người, cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, phê bình, kỷ luật hay không, có thực hiện chậm tiến độ những công việc do cấp có thẩm quyền giao hay không.

Thứ ba, phiếu theo Mẫu 2 (gồm các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng, khoa Tổ trưởng chuyên môn đánh giá và góp ý cho Hiệu trưởng; điểm bình quân được tổng hợp từ các phiếu đánh giá đồng nghiệp theo Mẫu 2 gồm cấp phó và các trưởng phòng, khoa/tổ trưởng các tổ trong nhà trường).

Thứ tư, biên bản họp thống nhất đánh giá người đứng đầu của đơn vị (thành phần họp gồm người đứng đầu, cấp phó và các trưởng phòng, khoa hoặc tổ trưởng các tổ trong trường).

Thứ năm, kế hoạch công tác quý I năm 2021 của người đứng đầu đơn vị.

Thứ sáu, báo cáo kết quả thực hiện quý I năm 2021 của người đứng đầu đơn vị.

Thứ bảy, phụ lục Tổng hợp kết quả đánh giá của người đứng đầu và thống kê kết quả đánh giá viên chức, viên chức quản lý của đơn vị quý I năm 2021 (theo mẫu excel đính kèm); gửi mail file Phụ lục Tổng hợp kết quả đánh giá quý I năm 2021 đến địa chỉ mail của ông Châu Vĩnh Cường Phòng Tổ chức cán bộ): [email protected]

Thời hạn nộp hồ sơ giấy cho Phòng Tổ chức cán bộ và gửi mail Phụ lục Tổng hợp kết quả của quý I năm 2021 từ ngày 25/3/2021 đến ngày 30/3/2021.

H.M

Back to top button